استاندارد های آموزش مربی


فیلتر جدول بر اساس خوشه :
 جدول گروه هاي برنامه ریزي درسی مربیان
ردیف عنوان گروه ردیف عنوان گروه
1 صنایع خودرو 2 الکترونیک
3 صنایع چوب 4 جوشکاری و بازرسی جوش
5 تاسیسات 6 صنایع چرم وپوست و خز
7 صنایع نساجی 8 مدیریت صنایع
9 مکانیک 10 کنترل وابزار دقیق
11 برق 12 ساختمان
13 معماری 14 امور مالی و بازرگانی
15 بهداشت و ایمنی 16 فناوری اطلاعات
17 مراقبت و زیبایی 18 صنایع پوشاک
19 گردشگری 20 هتلداری
21 امورشیلات و آبزی پروری 22 امور دام و ماکیان
23 امور زراعی 24 خدمات تغذیه ای
25 فرش 26 صنایع دستی (چوب، فلز، سفال، چاپ، سنگ ،شیشه ، چرم)
27 صنایع دستی (دوخت های سنتی) 28 هنرهای تجسمی
29 هنرهای تزئینی 30 هنرهای نمایشی
31 صنایع دستی(بافت)
  خروجی اکسل از کل استاندارد ها